PETYCJA w sprawie remontu drogi powiatowej Daleszewo – Chlebowo do Starostwa Powiatowe w Gryfinie
Zwracamy się z wnioskiem o przebudowę drogi powiatowej Daleszewo – Chlebowo, na odcinku prowadzącym od wsi Daleszewo do wsi Stare Brynki.
Uzasadnienie
Odcinek drogi powiatowej Daleszewo-Chlebowo, prowadzący do wsi Stare Brynki od strony Daleszewa, stanowi główną arterię komunikacyjną mieszkańców wsi Stare Brynki. Na drodze tej odbywa się ruch pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych, rolniczych, ale także w bardzo dużej mierze ruch pieszych i rowerzystów. Najważniejszym celem dla użytkowników tej drogi jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu.
Droga powiatowa na odcinku, którego dotyczy niniejsza petycja, jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, z jezdnią o szerokości pozwalającej na przejazd jednego tylko pojazdu. Wzdłuż drogi biegną pobocza gruntowe, nie utwardzone. W razie konieczności wyminięcia się dwóch pojazdów, konieczny jest częściowy zjazd obu pojazdów na pobocze. Stan nawierzchni grozi uszkodzeniem pojazdów poruszających się po niej, jak również stwarza zagrożenie wypadkowe. Jednakże największe zagrożenie w ruchu powoduje zbyt mała szerokość drogi, niemożliwość wyminięcia się poruszających się po niej pojazdów bez zjechania z asfaltu na nieutwardzone, pełne dołów i garbów pobocze. Poboczem tym natomiast (a także jezdnią), regularnie odbywa się ruch pieszych: nieraz całych rodzin z małymi dziećmi. Ponieważ na drodze występują łuki i wzniesienia, istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo kolizji dwóch, jadących naprzeciw siebie pojazdów, z których każdy zajmuje całą szerokość drogi. Powyższy stan powoduje, że realne i poważne jest też niebezpieczeństwo potrącenia pieszego, podczas wymijania się pojazdów na przedmiotowej drodze.
Reasumując, najistotniejszym problemem do rozwiązania jest niewystarczający poziom bezpieczeństwa, w szczególności najmłodszych uczestników ruchu, którzy podróżują po rzeczonej drodze pieszo, na rękach rodziców, bądź w wózkach dziecięcych. Zły stan drogi, jej zbyt mała szerokość, brak urządzonego pobocza, powoduje nadto uszkodzenia pojazdów, utrudnienia w ruchu, brak płynności przejazdu, wydłużenie czasu podróży. Zły stan techniczny drogi generuje też większe koszty eksploatacji samochodów – przy jeździe na niskich biegach z małą prędkością znacznie wzrasta zużycie paliwa oraz elementów zawieszenia pojazdów. Większe zużycie paliwa przekłada się bezpośrednio na wzrost emisji spalin. Zły stan techniczny drogi stanowi również barierę dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Starych Brynkach. Brak możliwości dogodnego dojazdu do pracy lub szkoły, zmniejsza atrakcyjność ziemi jako miejsca pod zabudowę mieszkalną.
Konieczne wobec powyższego jest podjęcie kompleksowej przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, obejmującej przede wszystkim położenie nowej nawierzchni, zdecydowane poszerzenie jezdni i budowę poboczy. Ograniczanie się do uzupełniania ubytków nawierzchni, oznacza zgodę na istniejący obecnie stan poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stan ten jest dla mieszkańców Starych Brynek nie do przyjęcia, zatem wnosimy jak na wstępie.
Z poważaniem
Sołtys i Rada Sołectwa Stare Brynki